Brief van de Stichting i.o.

Terug

Aan de kerkenraad van de PKN gemeente te IJlst,

Onderwerp: Stadslaankerk

IJlst, 11 juni 2007

Geachte kerkenraadsleden,

In verband met het streven van een aantal mensen voor behoud van de Stadslaankerk, menen wij u het volgende te moeten meedelen.

Een achttiental mensen van binnen en buiten de kerk hebben 6 juni j.l. een overleg gevoerd in de Schaapskooi. Hier is informatie gegeven en discussie gevoerd. De meerderheid was wel van mening dat de inwoners van IJlst zo veel mogelijk bij behoud en gebruik van het kerkgebouw betrokken moeten worden.

De kerk zal dan als gebouw kunnen blijven bestaan. Vervolgens zijn wij tot de conclusie gekomen dat voor een vorm van beheer de stichtingsvorm het meest wenselijk is. Om zitting te nemen in deze stichting hebben zich reeds een aantal mensen opgegeven.

Wat betreft het toekomstig gebruik is een aantal mogelijkheden aangegeven. Dit vraagt veel inventiviteit en vooral ook overleg, inzicht, tijd en geld. In dit stadium is nog niet duidelijk hoe dit vorm gegeven kan worden. Wat ons betreft zijn alle opties open, behalve die welke resulteren in afbraak van dit mooie gebouw.

Bij deze vragen wij u geef ons de ruimte en de tijd, om in overleg met u, op basis van exclusiviteit en gedurende een onderling vast te stellen periode, te komen tot een structurele oplossing voor "onze IJlster Stadslaankerk" waarin behoud voorop staat.

Uw reactie tegemoet ziende, tekenen wij namens de 'Stichting in oprichting',

Hoogachtend,

Dick de Heer     Jacob Wiersma
Piet Hoogeveen     Rinke Schilstra
Albert Wijbenga     Gerrit Spijksma
Gerrit de Jong     Eric Petrusma

Terug