Dossier

Een verslag van de gebeurtenissen vanaf eind maart 2007 (door Eric Petrusma.)

De "stichting in oprichting" vind een transparante besluitvorming over de toekomst van de Stadslaankerk belangrijk. Het is immers iets dat alle IJlsters aangaat. Vandaar dit dossier om openheid van zaken te geven.

Op de kerkenraadsvergadering van 27 maart 2007 kwam het college van kerkrentmeesters met het voorstel om de Stadslaankerk af te stoten. Dit zou een jaarlijkse besparing opleveren. Het orgel zou verkocht kunnen worden en daarmee was de weg vrij om het gebouw aan een projectontwikkelaar te verkopen. De consequentie is dat de Stadslaankerk dan gesloopt gaat worden. Met de verkoopopbrengst zal nieuwbouw van een zaal achter de Maritiuskerk gerealiseerd moeten worden, vanwege het dan ontstane tekort aan vergaderruimte. De kerkenraad heeft hier een voorlopig besluit toe genomen en zal de gemeente 'horen'.

Via de mail is in kerkelijke kring op 11 april door Dick de Heer een oproep gedaan om sloop te voorkomen. Met de suggestie daarin om een stichting in het leven te roepen.

Op 24 april '07 is er een financiële gemeenteavond gehouden, waarin de gebouwensituatie aan bod zou komen. Op deze vergadering is het voorstel van het college van kerkrentmeesters gepresenteerd. Er waren 68 gemeenteleden aanwezig.
De kerkenraad zou in eerste instantie in haar eerstvolgende vergadering op 15 mei "de gemeente gehoord hebbende" het definitieve besluit nemen. Echter als handreiking naar de "initiatiefnemers tot een stichting" werd gezegd dat zij tot 1 juni 2007 de tijd kregen om een oplossing voor de Stadslaankerk aan te reiken.

De kerkenraad heeft van diverse mensen brieven ontvangen. Men vindt de motivatie en de financiële onderbouwing onvoldoende. Men wijst er op dat het niet goed is voor de samenhang in de gemeente, wanneer één groep de rekening betaald. De kerkenraad kan zich beter richten op een beleid van opbouw in plaats van afbraak.

Kerkenraadsvergadering op 15 mei 07; het definitieve besluit is uitgesteld tot de volgende vergadering op 12 juni. De ingekomen brieven zijn afgehandeld.

Er is door de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van het college van kerkrentmeesters een gesprek met enkele briefschrijvers en tegenstanders van sloop gevoerd op 21 mei 07. De standpunten zijn uitgewisseld.
De briefschrijvers stellen: "Uitgangspunt is dat de maatregelen en besluiten van de kerkenraad ten doel hebben gemeenteopbouw en saamhorigheid te bevorderen en dat er daarbij respect is voor de verschillen in opvattingen en gevoelens. Mensen zijn verschillend, dat kan en mag niet ontkend worden."
Het standpunt van degenen die voor behoud pleiten, is dat "Sloop van de Stadslaankerk niet bevorderlijk is voor de saamhorigheid binnen de gemeente." De vertegenwoordigers van de kerkenraad zouden dit overbrengen.

Dick de Heer en Rinke Schilstra hebben een oproep aan de bevolking gepubliceerd in It Dryltser Kypmantsje van mei. Klik hier om de Oproep te lezen.

Uit het college van Kerkrentmeesters is vernomen dat zij het voorstel richting de kerkenraad iets hebben aangepast. Het voorstel is een 'time out' in te lasten tot januari 2008, om zekerheid te krijgen voor de bouwvergunning achter de Mauritiuskerk. Eventuele burgerinitiatieven zouden zo ook extra tijd krijgen.

Op 6 juni is er een vergadering gehouden om informatie te geven en te discussieren over de toekomst van de Stadslaankerk. Er zijn 18 mensen van binnen en buiten kerk bijeengekomen. Conclusies waren dat de optie "sloop" van tafel moest en dat in samenwerking met de kerkenraad er altijd een oplossing te vinden is om de Stadslaankerk te behouden, waarbij toch de gewenste 'besparing' te realiseren is. Dit zou in de vorm van een stichting kunnen. Er is een aantal mensen gevraagd mee te doen, als voorlopig stichtingsbestuur.
Deze mensen hebben daarover op 11 juni vergaderd en besloten om de kerkenraad een brief te sturen. Klik hier om de Brief te lezen.

Op de kerkenraadsvergadering van 12 juni 2007 heeft de kerkenraad, onder voorwaarden, toch het besluit genomen tot afstoting van de Stadslaankerk, waarbij de mogelijke consequentie van sloop, niet uitgesloten werd. De mededeling hierover is aan de kerkgangers op 17 juni 2007 uitgedeeld. De dag daarna is deze mededeling aan de diverse regionale kranten gestuurd; Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en het Sneeker Nieuwsblad.
Ook de stichting (i.o.) heeft deze mededeling ontvangen als antwoord op haar brief. Klik hier om het Besluit te lezen.

Het voorlopige stichtingsbestuur heeft over de ontstane situatie vergaderd en een 'persbericht' naar 'It Dryltser Kypmantsje" gestuurd. Klik hier om dit Nieuws te lezen.

Momenteel worden de diverse opties onderzocht voor een exploitatieplan en een antwoordbrief aan de kerkenraad voorbereid.

Wordt vervolgd.