Kerkenraadsbesluit

Terug

Mededeling van de kerkenraad

 

Dinsdag 12 juni 2007 is de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te IJlst (i.w.) in vergadering bijeen geweest om een besluit te nemen over de Stadslaankerk. Na de gemeente te hebben gehoord op de gemeenteavond van 24 april en alle feiten en emoties die de afgelopen tijd naar voren zijn gekomen, nogmaals te hebben besproken en gewogen, heeft de kerkenraad het volgende besluit genomen:

  1. De Stadslaankerk zal, uiterlijk per 1 januari 2008, worden verkocht onder de ontbindende voorwaarde dat vergunning wordt verleend om een kerkelijk centrum bij de Mauritiuskerk te bouwen. Pas na deze vergunningverlening wordt de verkoop definitief.
  2. De Stadslaankerk zal in eerste instantie en voor een marktconforme prijs te koop aangeboden worden aan de stichting (in oprichting) die zich inzet voor het behoud van het gebouw. Deze stichting is daarna verantwoordelijk voor de exploitatie van de Stadslaankerk. De stichting kan op dit moment nog geen concrete mededelingen doen over een toekomstige functie van het gebouw. Onderhandelingen met een projectontwikkelaar worden voorlopig stilgezet.
  3. De stichting (i.o.) zal ook de zorg van het orgel op zich nemen en het monument conform de richtlijnen van monumentenzorg beheren. De lopende onderhandelingen over verkoop van het orgel aan een andere partij worden ook stilgezet.
  4. Met het stichtingsbestuur (i.o.) zal de kerkenraad afspraken maken over:
  5. Mocht in het najaar 2007 blijken dat de kerkenraad en de stichting (i.o.) niet tot overeenstemming kunnen komen over de verkoop, dan zullen de onderhandelingen met de andere marktpartijen (projectontwikkelaar) worden hervat.

Met deze beslissing gaat de kerkenraad een moeilijk en voor iedereen pijnlijk - maar door ons noodzakelijk geacht - besluit niet uit de weg. Wel geeft het ruimte aan de gevoelens van velen dat sloop van het gebouw indien mogelijk voorkomen moet worden. Initiatieven door genoemde stichting (met mensen uit de hele IJlster gemeenschap) krijgen met dit besluit extra tijd.

Wij hopen en vertrouwen met dit besluit zoveel mogelijk rekening te hebben gehouden met ieders gevoelens zodat wij met elkaar kunnen werken aan onze eigenlijke opdracht; het zijn van een levende gemeente van Jezus Christus in IJlst.

---

Terug