Nieuwsbericht juni 2007

Terug

Nieuws uit en over de Stadslaankerk.

Er is na het verhaal en de oproep in het meinummer van "It Dryltser Kypmantsje" door een achttiental mensen van binnen en buiten de kerk een vergadering geweest over het behoud van de Stadslaankerk. Hier is informatie gegeven en discussie gevoerd. De conclusie van die vergadering was dat van sloop natuurlijk geen sprake kan zijn. De kerk zal, in ieder geval, als gebouw moeten blijven bestaan. Vervolgens zijn wij tot de conclusie gekomen dat voor een vorm van beheer de stichtingsvorm het meest wenselijk is. De meerderheid was wel van mening dat de inwoners van IJlst zo veel mogelijk bij behoud en gebruik van het kerkgebouw betrokken moeten worden. Om zitting te nemen in deze stichting hebben zich reeds een aantal mensen opgegeven.

Wij als "Stichting in oprichting" hebben de kerkenraad schriftelijk verzocht om ruimte en tijd om tot een structurele oplossing te komen voor "onze IJlster Stadslaankerk", waarin behoud voorop staat.

Wij hebben tijd nodig om een invulling te geven aan het toekomstig gebruik. Dit vraagt veel overleg met allerhande instanties. Het is nog niet duidelijk wat wel en niet haalbaar is. Wel zijn er diverse mogelijkheden aanwezig, die in de vergadering genoemd zijn. Bovendien moeten wij heel IJlst informeren om de mensen te betrekken.

Wij hebben de reactie van de kerkenraad ontvangen. Onder voorwaarden krijgen we de ruimte om mogelijkheden te zoeken voor een goede herbestemming van deze IJlster kerk tot januari 2008. Over een aantal gedachten vanuit de kerkenraad zal nog onderling overleg gevoerd moeten worden.

Zijn er mensen die bepaalde ideeën hebben of mogelijkheden zien voor het behoud en toekomstig gebruik van dit kerkgebouw? Laat het ons weten, uw reacties mogen per e-mail naaradresof u kunt contact opnemen met één van de initiatiefnemers.

"Wij" zijn

Dick de Heer

 

Rinke Schilstra

 

Gerrit Spijksma

 

Gerrit de Jong

 

Jacob Wiersma

 

Piet Hoogeveen

 

Albert Wijbenga

 

Eric Petrusma

 

Bezoek de ook website www.stadslaankerk.nl voor informatie over dit mooie gebouw, dat nauw verweven is met de geschiedenis van IJlst.

Gepubliceerd in It Drylster Kypmantsje, juni 2007

Terug