Home

ANBI

De Stichting Behoud Stadslaankerk is door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor giften en donaties voor de belasting aftrekbaar zijn. Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI diverse diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.

Beleidsplan
- Het werk dat de stichting doet.
In de eerste vijf jaar heeft het bestuur van de Stichting Behoud Stadslaankerk prioriteit gegeven aan de financiële positie van de stichting. Dit jaar is de Stichting 16 jaar eigenaar van het prachtige beeldbepalende gebouw aan de Stadslaan in IJlst. In de afgelopen jaren zijn er zijn diverse initiatieven ontplooit en geprobeerd om te kijken met welke activiteiten voldoende inkomsten te genereren zijn voor een gezonde exploitatie. Gebleken is dat een stabiele verhuur vooralsnog de enige mogelijkheid is om inkomsten te genereren. Alle overige initiatieven bleken alleen met veel moeite (en vrijwilligersuren) rendabel te krijgen, maar geen verdienmodel te zijn. De nadruk zal nu meer gaan liggen op verhuur en gerichte onderhoudsklussen en de voorbereiding op restauraties van grotere delen.

Concreet bestaan de werkzaamheden uit:

- De manier waarop de stichting geld werft.
Voor groot onderhoud en aflossing is de Stichting afhankelijk van subsidies en donaties. De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier in contacten met relaties door een aantal bestuursleden. Naast donaties van vaste donateurs, die jaarlijks een bijdrage geven, ontvangt de stichting ook incidentele donaties. De lopende kosten (energie, onderhoud en verzekeringen) worden betaald uit de opbrengst van verhuur van de zalen.
- Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling.
De fondsen van Stichting Behoud Stadslaankerk zijn bescheiden en worden beheerd door de penningmeester. Het vermogen van de Stichting is gelegen in het gebouw. De liquide middelen staan op een spaarrekening. Alle financiële middelen worden aangewend voor aflossing, instandhouding (noodzakelijk onderhoud, energie en verzekering) en reservering voor groot onderhoud. De insteek is dat de culturele activiteiten en voorstellingen geen geld mogen kosten en zichzelf moeten bedruipen.

Beloningsbeleid
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Behoud Stadslaankerk. Het beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte bestuurswerkzaamheden. De stichting gaat uit van 100% vrijwilligerswerk, bestuur en vrijwilligers doen de werkzaamheden geheel pro deo. In bijzondere gevallen kan het bestuur beslissen om, binnen de wettelijke grenzen, een vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan iemand die uitzonderlijk veel werkzaamheden voor de Stichting Behoud Stadslaankerk verrricht.

Verslag van activiteiten (in bewerking)
Maatschappelijk bieden we ruimte aan verenigingen voor vergaderingen. Overigens ook steeds meer particulieren weten ons te vinden voor een buurtfeestje of jubileum, hieraan is een maatschappelijke behoefte. In detail zijn deze activiteiten beschreven elders op deze site, zie hiervoor de inhoudskolom aan de rechterzijde, vanaf Geweest tot Kerstplein '08.
Sinds 2017 bieden we onderdak aan de startup van de Welcome Home Church, een jonge Christengemeente, die wekelijks samenkomsten houdt. Vanaf september 2018 huurt de WHC het gebouw volledig, hierdoor kan de Stichting zich meer richten op het behoud en heeft minder bemoeienis met de (onder-)verhuur en invulling van het gebouw.
In 2023 is zoals gepland het groot onderhoud aan de buitendeuren uitgevoerd. Schilderen van de grote deuren, en onder de toren, aan de voorkant en alle deuren vernieuwen van voorportaal, zijdeuren kerkzaalen en de consistorie.
Voor 2024 willen we de vloer achterin de kerkzaal vernieuwen. Deze wordt steeds slechter en is aan venieuwing toe, wat ook zal betekeken dat de laatste kerkbanken het veld mnoeten ruimen.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording bestaat uit de volgende items:

Het verkorte jaarverslag van boekjaar 2023 is hier te vinden.